اطلاعیه مهم

قابل توجه اعضای محترم پروژه الهیه

اعضای محترمی که تاکنون مبلغ 320/500/000 ریال ، بابت حق السهم تعیین شده هر عضو را پرداخت ننموده اند، تا مورخ 93/6/15 مهلت داده می شود ، نسبت به واریز وجه مذکور اقدام نمایند در غیراینصورت حسب مصوبه مجمع ،تعاونی راسا نسبت به اخراج از لیست اعضاء پروژه و جایگزینی با عضو جدید اقدام خواهد نمود.

                                                                                                                                           با تشکر - هیات مدیره